Smooth Hammerhead Shark

Smooth Hammerhead Shark
Sphyrna Zygaena