Guachanche Barracuda

Guachanche Barracuda
Sphyraena Guachancho