Last Silver Carp caught

Last Silver Carp caught
Hypophthalmichthys Molitrix