Brownspotted Grouper

Brownspotted Grouper
Epinephelus Chlorostigma