Vieille Ananas

Vieille Ananas
cephalopholis Sonnerati