Poisson-Flûte

Poisson-Flûte
Fistularia Commersonii