Vieille Ananas

Vieille Ananas
Cephalopholis Sonnerati