Entre Beauce et Perche

Entre Beauce et Perche
Fishing lodge, Donnemain-Saint-Mamès, France