Moki Doki
Moki Doki

Moki Doki

Empty fishing log !

Empty fishing log !

Moki Doki did not go fishing yet. Or maybe all of his/her catches are private... 😉