Etang de Fongran

Etang de Fongran
Fishing course, Carp, Thonac, France