Mountain Whitefish

Mountain Whitefish
Prosopium Williamsoni