European Pollack

(Pollachius Pollachius)

Discover the last catches of European Pollack (Pollachius Pollachius) saved on FishFriender, the global fishing platform !