Saumon Rouge
Saumon Rouge

Saumon Rouge
Oncorhynchus Nerka anadromous