European Whitefish

European Whitefish
Coregonus Lavaretus

Last European Whitefish caught